Pytania i odpowiedzi

Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

Nie podoba mi się system i nie będę płacił opłaty, czy coś mi za to grozi?

Konstrukcja ustawowa przewiduje obowiązek tzw. „samoopodatkowania”. Oznacza to, że właściciel nieruchomości zobowiązany ustawą do ponoszenia opłaty, powinien samodzielnie (bez wezwania) złożyć deklarację. W deklaracji podawane są informacje służące do obliczenia opłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do samoobliczania opłaty oraz wpłacania jej na rzecz gminy w ustalonym przez gminę terminie.

Czy Związek musi wszystkie grupy odpadów odbierać w sposób selektywny?

W art. 3 ust. 2 pkt 5 UCPG wskazuje się, że „gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji”, przy czym przez ustanowienie należy rozumieć zorganizowanie, stworzenie warunków do selektywnego zbierania w/w frakcji odpadów.

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Czy gminy posiadają jakieś skuteczne mechanizmy kontroli tego, czy mieszkańcy którzy zadeklarowali segregację rzeczywiście to robią? Czy też jedynym, na czym będą mogły bazować w tej kwestii będą jedynie doniesienia ze strony firm zajmujących się odbiorem śmieci (np. firma wywożąca śmieci doniesie, że ten mieszkaniec oddaje śmieci zmieszane a nie posegregowane)? A może będzie to trudne do sprawdzenia dla lokalnych władz?

Odpowiedzialność za niesegregowanie odpadów komunalnych

Jakie konsekwencje powinny grozić mieszkańcom, którzy deklarując segregowanie śmieci w rzeczywistości tego nie robią - czy może sankcje z zakresu Kodeksu Karnego skarbowego czy raczej Kodeksu wykroczeń / karnego?