Nowy system

Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju ulegną zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z wprowadzoną przez Sejm Polski znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczania opłaty za odbiór odpadów i ich dalsze zagospodarowanie.

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Związek działa od 1994 r. i zrzesza 18 gmin z terenu powiatu płockiego, gostynińskiego i płońskiego. Członkami Związku są Gmina: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Działamy w imieniu gmin dla ich mieszkańców. Efektem prac Związku są: remontowane i modernizowane drogi, termomodernizowane budynki użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, demontowany z zabudowań mieszkańców i utylizowany azbest, rekultywowane składowiska odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

W naszym Zgromadzeniu, które jest odpowiednikiem Rady Gminy, zasiadają Wójtowie, Burmistrzowie oraz Prezydent Miasta Płocka. Zadania związane z nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, zostały przekazane Związkowi Gmin Regionu Płockiego, który będzie zajmował się obsługą całego systemu, tj. organizowaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz poborem opłat.

NALICZANIE OPŁATY

Obecnie mieszkańcy podpisują prywatnie umowy z wykonawcami odbierającymi odpady komunalne na swoim terenie i płacą każdorazowo za opróżnienie pojemnika.

Z dniem 1 lipca 2013 r., właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę do Związku Gmin Regionu Płockiego. Opłata będzie liczona od liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. To ile osób zamieszkuje na danej nieruchomości, będzie zadeklarowane przez ich właścicieli w specjalnych deklaracjach. Pierwsze deklaracje zostaną w marcu 2013 r. dostarczone do Państwa nieruchomości przez Sołtysów, którzy pomogą Państwu je wypełnić oraz pomogą dostarczyć je w Państwa imieniu do Związku Gmin Regionu Płockiego. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć w Związku Gmin Regionu (ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock) do końca marca 2013 r. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, będzie 14 dni na złożenie korekty deklaracji.

Będzie istniała możliwość wypełnienia deklaracji przez stronę Internetową www.odpady.zgrp.pl . Tak wypełnioną deklarację będzie można wydrukować, podpisać i odesłać pocztą do Związku Gmin Regionu Płockiego lub złożyć elektronicznie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dzięki profilowi zaufanemu w ePUAP.

Wysokość opłat jest efektem wdrożenia zasad wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami Związek Gmin Regionu Płockiego nie ma dowolności w kalkulacji stawki. Opłatę należy wyliczyć tak, by pokryła koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania i zagospodarowania odpadów, koszty funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki, koszty administracyjne. System musi się bilansować – Związek Gmin nie może zarabiać na opłacie śmieciowej, ani dokładać do kosztów odbierania odpadów. W kolejnych latach wysokość stawki będzie korygowana, gdyż zobowiązani będziemy do uwzględnienia czynników mających na nią wpływ, takich jak ilości odpadów wytworzonych, liczby osób płacących, ceny uzyskanej w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Państwa gminy, obowiązywały będą dwie stawki za odbiór odpadów. Niższa – jeżeli odpady będą segregowane, wyższa – jeżeli odpady będą oddawane zmieszane. Każdy właściciel nieruchomości w składanej deklaracji sam zdecyduje w jaki sposób będzie oddawał śmieci. Mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą miesięcznie 7.00 zł od każdej osoby faktycznie zamieszkujących nieruchomość (od 01.01.2016 r. wysokość stawki od osoby dla gmin wiejskich wynosi 8,50 zł, dla części miejskieg gmin miejsko-wiejskich stawka ta wynosi 11,00 zł od osoby). Opłata dla osób niesegregujących odpadów, będzie o ponad 100% wyższa i wyniesie miesięcznie 16.00 zł od osoby (od 01.01.2016 r. wysokość stawki od osoby wynosi 18.00 zł). Szczegółowe zasady segregacji określa regulamin utrzymania czystości i porządku w Państwa gminie, dostępny na stronie Internetowej www.odpady.zgrp.pl oraz na stronie Internetowej urzędu Państwa gminy jak i samym urzędzie.

W zamian za uiszczoną opłatę Związek Gmin Regionu Płockiego, poprzez wyłonioną w przetargu firmę, odbierze od Państwa każdą ilość odpadów komunalnych, jaką mieszkańcy Państwa nieruchomości wytworzą. Cyklicznie, w formie zbiórki objazdowej odbierane będą również odpady niebezpieczne (jak farby, lakiery, oleje itd.), odpady elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe (jak meble, wersalki itd.).

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW (01.07.2013 - 31.12.2015)

Rodzaj odpadu i sposób gromadzenia

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne z wyłączeniem szpitali

Szpitale

komunalne odpady zmieszane – w pojemniku z napisem „zmieszane” *

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 2 razy w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz na tydzień

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe w pojemniku lub worku z napisem „papier i tworzywa sztuczne” *

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

szkło pojemnik lub worek z napisem „szkło” *

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

 zielone pojemnik lub worek z napisem „zielone” *

co najmniej 1 raz w miesiącu, od marca do listopada

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory

2 razy w roku od marca do listopada

na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno- porządkowych

odpady budowlane i rozbiórkowe - z remontów prowadzonych we własnym zakresie

w miarę potrzeb **

na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno - porządkowych

* W okresie do 30.06.2016 roku dopuszcza się stosowanie pojemników lub worków w kolorach innych niż wskazane. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie dla gminy Stara Biała.

** Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane w ramach opłaty, jednak właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie odpowiedni pojemnik na te odpady, na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą.

SPOSÓB PŁACENIA

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2013r. opłaty za odbiór odpadów będą uiszczane na rachunek bankowy Związku Gmin Regionu Płockiego. Opłatę trzeba będzie uiszczać miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od sierpnia 2013r. Będzie możliwe dokonanie opłaty z góry za kilka miesięcy lub za cały rok.

INNE ZASADY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Nowym systemem gospodarowania odpadami objęte zostaną również nieruchomości, na których mieszkańcy nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne, takie jak: sklepy, przedsiębiorstwa, instytucje, szkoły, przychodnie, cmentarze, kościoły, nadleśnictwa, działki rekreacyjne itp.

Właściciele takich nieruchomości będą również zobowiązani do złożenia deklaracji, jednak opłata będzie liczona za odbiór pojemnika o określonej pojemności, przy czym opłata ta będzie niższa, jeżeli właściciel takiej nieruchomości zobowiąże się do oddawania posegregowanych odpadów. Opłata ta będzie również uiszczana na konto bankowe Związku Gmin Regionu Płockiego, do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2013r. Aktualne stawki opłat będą dostępne zawsze na stronie Internetowej www.odpady.zgrp.pl .

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominamy o konieczności rozwiązania do tego dnia dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych, pamiętając o obowiązującym w umowie okresie wypowiedzenia.