Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

Odbiór odpadów komunalnych (komunikat)

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym :
- odpadów komunalnych zmieszanych lub zmieszanych pozostałych po segregacji,
- odpadów segregowanych obejmujących: szkło oraz papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielogabarytowych oraz zużytych opon,
- powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,

Najem/dzierżawa pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie jest zobligowany do zawarcia wyżej wymienionej umowy z Wykonawcą realizującym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie wybranej gminy, może zawrzeć ją z dowolnie wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi z zakresu dzierżawy/najmu lub zakupić pojemnik.

Strony