KOMUNIKAT w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DRODZY MIESZKAŃCY

 

Przyjęta nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późń. zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r., wprowadziła wiele oczekiwanych zmian,  szczególnie o charakterze technicznym. Obejmują one m.in.:

·        brak obowiązku składania nowych deklaracji przez właściciela nieruchomości w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku wójt, burmistrz lub prezydent zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczony jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji (art. 6m ust. 2a);

·        doprecyzowanie przepisów dotyczących selektywnego zbierania odpadów, dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 3a);

·        określenie maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 6k ust. 5), który w roku 2015 kształtuje się na poziomie 1340zł;

·        ustalenie stawki opłaty w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

o   za mieszkańca - 26,80 zł (2% z 1340 zł),

o   za m3 zużytej wody - 9,38 zł (0,7% z 1340 zł),

o   za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego - 1,07 zł (0,08% z 1340 zł);

·        wprowadzenie wyższych opłat za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Natomiast maksymalne stawki opłat nie mogą być wyższe niż dwukrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, czyli (art. 6k ust. 3):

o   za mieszkańca - 53,60 zł (26,80 zł x 2),

o   za m3 zużytej wody - 18,76 zł (9,38 zł x 2),

o   za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego - 2,14 zł (1,07 zł x 2);

·        rezygnację z proporcjonalnego naliczania opłaty dla osób zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca, mieszkaniec będzie ponosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w gminie, w której dotychczas mieszkał, a w nowym zamieszkaniu począwszy od miesiąca następnego po tym, w którym nastąpiła zmiana (art. 6i ust. 2);

·        ograniczenie możliwości zwrotu nadpłaty z tytułu korekty deklaracji, w celu sprawiedliwego udziału mieszkańców w kosztach systemu;

·        wprowadzenie opłaty ryczałtowej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, która ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j ust. 3b, 3c);

·        wskazanie, że ZGRP ma obowiązek utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

·        częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza (art. 6r ust. 3b).

 

Poniżej został zamieszczony plik z ustawą.

Załącznik: 
Nazwa plikuData publikacji
PDF icon Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach07-09-2015 09:41