Informacja - kody kreskowe

 

Szanowni Mieszkańcy

Związek Gmin Regionu Płockiego, obejmujący swoim  zasięgiem teren trzynastu gmin, zamieszkiwany przez ponad 103 tys. osób, wprowadza system identyfikacji pojemników i worków, który ma poprawić m.in. terminowość odbioru odpadów.
System identyfikacji pojemników i worków będzie działał dzięki kodom kreskowym naklejanym na pojemniki i worki. Wprowadzany system ma umożliwić kontrolę nad wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gmin, należących do ZGRP. Zadaniem systemu będzie monitorowanie ilości odpadów i sposób ich zagospodarowania oraz możliwość dokładnego sprawdzenia, kiedy firma odebrała odpady i czy zrobiła to zgodnie z harmonogramem odbioru. Obecnie przy reklamacjach pojawiają się problemy związane z odmiennym przedstawianiem sytuacji przez właściciela nieruchomości oraz firmę odbierającą odpady. 
System identyfikacji pojemników i worków został wprowadzony w celu realizacji zadań nałożonych przez art. 9u Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Związek Gmin Regionu Płockiego za pomocą systemu identyfikacji pojemników i worków ma możliwość sprawdzenia należytego wykonania umowy przez podmiot odbierający odpady, tj. otrzyma raport zawierający informację o tym, z jakiej nieruchomości odebrano odpady komunalne, jakie rodzaje i jaka ilość odpadów została odebrana, dodatkowo, czy oddane odpady są zgodne z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istotą wprowadzanego systemu nie jest sprawdzanie, co mieszkaniec wyrzuca do śmieci, ale czy segreguje je tak jak powinien, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy również podkreślić fakt, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje segregację odpadów, co może budzić pokusę ponoszenia niższej opłaty wraz z jednoczesnym bezrefleksyjnym gromadzeniem odpadów. Niższa opłata jest przywilejem osób, które wkładają wysiłek w segregację.
Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy, w tym Związek Gmin Regionu Płockiego są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo. Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier,

metal,

tworzywa sztuczne,

szkło

2012

2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020

10 12 14 16 18 20 30 40 50

W przypadku nieosiągnięcia wymaganych ustawą poziomów gmina podlega karze pieniężnej.
Informacje uzyskane za pomocą systemu identyfikacji pojemników i worków będą analizowane wyłącznie przez Związek Gmin Regionu Płockiego poprzez upoważnione osoby, zgodnie z  w Polityką  Bezpieczeństwa, która jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których Związek buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne osoby. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Biura ZGRP określa, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.
Systemem identyfikacji pojemników i worków zostaną objęci zarówno właściciele nieruchomości jednorodzinnych, jak i nieruchomości wielolokalowych – bloków.
Kody kreskowe, naklejane na pojemniki i worki skonstruowano zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.). Liczba zawarta w kodzie kreskowym wygenerowana z systemu informatycznego, indywidualnie dla danej nieruchomości jako przypadkowy ciąg znaków nie zawiera informacji o danych osobowych, tj. imienia i nazwiska właściciela nieruchomości. Tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia i ustalenia.
Adres nieruchomości został umieszczony przez firmę wywozową działającą na terenie Miasta i Gminy Gąbin dla celów dystrybucji kodów, tj. po to, aby właściciel nieruchomości zamieszkałej miał czytelną i pewną informację, czy posiada właściwe kody – wygenerowane indywidualnie dla danej nieruchomości. W przypadku, gdy na naklejce znajduje się adres nieruchomości, możliwe jest jego odcięcie, w taki sposób, żeby nie uszkodzić kodu kreskowego. Kody kreskowe dystrybuowane są przez firmy wywozowe wraz z ulotkami informacyjnymi.
System identyfikacji pojemników i worków jest częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który samorządy wdrożyły z dniem 1 lipca 2013 r. i nie narusza prawa do prywatności mieszkańców. Wprowadzenie systemu identyfikacji pojemników i worków poprzez kody kreskowe zostało zapisane, jako jeden z obowiązków firm, którym zostało udzielone zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 23 kwietnia 2013 r. W związku z powyższym do wdrożenia systemu identyfikacji pojemników i worków zobowiązany jest zarówno Wykonawca działający na terenie Sektora I (tj. gmin Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród), jak i Wykonawca działający na terenie Sektora II (tj. gmin Gąbin, Łąck, Pacyna, Szczawin Kościelny, gminy Gostynin). Koszt wdrożenia systemu identyfikacji pojemników i worków jest jednym z elementów ceny przetargowej Wykonawcy zamówienia „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród”.
Wprowadzenie systemu identyfikacji pojemników i worków nie spowoduje podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odpady@zgrp.pl.