Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w tym przypadku Związek Gmin Regionu Płockiego sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Obowiązek wykonania Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.), obejmując w szczególności:

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

4) liczbę mieszkańców,

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12,

6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

7) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania”.

Pobierz: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014

 

ZGRP informuje, że w dokumencie pt.: „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014” zmianie uległ pkt2.6. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Pobierz Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - za 2014 rok aktualizacja z dnia 19 05 2015 r.

 

ZGRP informuje, że dokumencie pt.: „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014” zmianie uległ pkt 2.6. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Pobierz Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - za 2014 rok aktualizacja z dnia 09 07 2015 r.

ZGRP informuje, że w dokumencie pt.: „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014” zmianie uległ pkt2.6. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - za 2014 rok aktualizacja z dnia 16 10 2015 r.