Komunikat

 

ODDANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PODSTAWIE ART. 6s A OBOWIĄZEK WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 6c. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)  gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku, gdy gmina (związek międzygminny) nie realizuje tego obowiązku właściciel nieruchomości zgodnie z zapisami art. 6 s ww. ustawy zobowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy (w tym przypadku ZGRP).

Zwiazek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że przekazanie odpadów w wyżej opisanym trybie nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest wnieść za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się od obowiązku wniesienia opłaty będą podjęte działania windykacyjne.

Aby otrzymać zwrot kosztów odbioru, przekazanych na podstawie art. 6s odpadów komunalnych, należy do Biura ZGRP złożyć prawidłową fakturę wystawioną na właściciela nieruchomości (w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), zobowiązanego do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej do Biura ZGRP deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości proszeni są załączenie pisemnego wniosku o zwrot kosztów oraz o podawanie indywidualnego numeru rachunku bankowego, na który ZGRP ma przekazać środki.

Ponadto przypominamy, że nie ma możliwości „rozliczenia” należnej opłaty z przedłożoną fakturą, ponieważ zgodnie z art. 65. Ordynacji podatkowej potrącenie wierzytelności mieszkańca wobec gminy nie jest możliwe.