STANOWISKO ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO W SPRAWIE INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W MEDIACH SPOŁECZNIOŚCIOWYCH

 

STANOWISKO ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO W SPRAWIE INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W MEDIACH SPOŁECZNIOŚCIOWYCH

Szanowni Państwo,

W mediach społecznościowych prezentowane są „mapki”, „tabelki”, sporządzane przez osoby niekompetentne, które mają za zadanie podważyć uczciwość i wiarygodność ZGRP. Tymczasem informacje w nich zawarte są nierzetelne, nie uwzględniają wielu istotnych danych, które składają się na koszty systemu. Obliczenia dokonywane są w oparciu o wątpliwe formuły i potwierdzają mętne intencje ich propagatorów.

Poniżej prezentowana w mediach społecznościowych przez osoby postronne tabela z wyliczeniami dla Gminy Brudzeń Duży:

tabela.png

Autor przedmiotowej tabeli sugeruje nadwyżkę w wysokości 523 076,28 zł wygenerowaną przez okres 6 miesięcy z opłaty śmieciowej pochodzącej od mieszkańców Gminy Brudzeń Duży. Tymczasem, po dokonaniu analizy, przyjęta przez autora metodologia wyliczeń – z założenia obarczona jest błędem. Należy wskazać, iż autor w półrocznych wyliczeniach (od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.) dokonał zawyżenia kwoty z tytułu uzyskiwanych wpływów z opłaty śmieciowej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, poprzez wymnożenie rocznej kwoty ryczałtu przez 6 miesięcy. Ponadto, autor nie dokonał rzetelnej analizy innych kosztów ponoszonych przez ZGRP niezwiązanych z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - co nazywa „nadwyżką” - (np. dzierżawa pojemników dla mieszkańców gm. Brudzeń Duży), a także błędnie założył, iż 100% właścicieli nieruchomości uiszcza terminowo comiesięczną i/-lub roczną opłatę śmieciową. Powyższe działanie w sposób znaczący zawyżyło kwotę na pozostałe koszty funkcjonowania systemu (tj.  utrzymanie PSZOK, obsługa systemów informatycznych, kody kreskowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, najem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia pracowników etc.), a także z góry założył niezmienne wartości liczbowe osób oddających odpady komunalne.

 

Poniżej prezentowana w mediach społecznościowych przez osoby postronne mapka z opłatą śmieciową obowiązującą w gminach ościennych.

mapa.png

Na wstępie ZGRP, po analizie dokumentów dostępnych na stronach BIP poszczególnych Urzędów Gminy, wskazuje, że przedmiotowa mapa zawiera błędne wartości określające wysokość opłaty śmieciowej przypisane do gm.: Radzanowo, Bulkowo oraz Bodzanów, a także nie uwzględnia stawek ustalonych na terenach miejskich gmin miejsko-wiejskich oraz nie wskazuje podziału na regiony odpadowe – co ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości stawki opłaty.

Ponadto, w części - prezentowanych przez autora mapki – gmin obowiązują umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będące częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach prowadzanych przed 2019 r. Powyższe dotyczy następujących gmin: Radzanowo, Bodzanów, Mała Wieś, Nowy Duninów, Strzelce, Sanniki, Płock, Kiernozia, Iłów, Słubice. Oznacza to, że nie uwzględniają one warunków rynkowych systemu śmieciowego obowiązujących od 01 lipca 2019 r.

Jednocześnie, po analizie przedstawionych na mapce stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi w gminach ościennych – na podstawie dokumentów przetargowych - stwierdzono, że w ramach niższej opłaty gminy nie zapewniają mieszkańcom pojemników do zbierania odpadów komunalnych, nie realizują mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, ustalają częstotliwość odbioru odpadów mniejszą niż 1 raz w miesiącu, a także ograniczają ilość odbieranych odpadów komunalnych poprzez realizowanie odbioru wyłącznie z pojemników i worków wydawanych przez Wykonawcę zbiórki odpadów.

W związku z tym, eksponowanie informacji w postaci poglądowej mapki, bez pogłębionego porównania zakresu usług w odniesieniu do usługi świadczonej w ramach ZGRP prowadzi do nieobiektywnej oceny stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ZGRP.