- KOMUNIKAT -

- KOMUNIKAT -

 ws. zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trudnej sytuacji z odpadami

 

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż po unieważnieniu dwóch postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w których zaoferowana przez Wykonawców cena znacznie przekroczyła 30 zł/os, na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019,  Związek udzielił zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów Wykonawcom, (którzy w negocjacjach warunków umów zaoferowali najkorzystniejsze ceny, jednocześnie ograniczając zakres usługi) na okres do czerwca 2019 roku z możliwością kontynuowania umów do końca roku gdyby kolejny, obowiązkowy przetarg nie został rozstrzygnięty.

Stawka opłaty dla mieszkańca wyniosła 14 zł/os za odpady oddawane w sposób selektywny oraz 28 zł/os za odpady oddawane w sposób nieselektywny i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Ze względu na doraźny charakter powyższego zamówienia,w kwietniu 2019 roku Związek ogłosił kolejne, obowiązkowe - wymagane prawem - postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na okres do końca 2019 roku. Jednocześnie wykonawcy realizujący bieżące zamówienie wypowiedzieli trwające od 1 stycznia umowy uzasadniając swoje decyzje wysokimi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, których nie pokrywają zaproponowane w zamówieniu z wolnej ręki ceny.

Jednakże, w ramach ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2019 roku postępowania przetargowego wpłynęły oferty, które przekroczyły kwoty jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a tym samym są one wyższe od środków jakie wpływają z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. 14 zł/os.

W dniu 11 czerwca 2019 r. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwaliło nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Miesięczna stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość to 25,00 zł jeśli odpady będą oddawane w sposób selektywny lub 50,00 zł jeśli odpady będą oddawane w sposób nieselektywny. Pierwszą opłatę w nowej wysokości należy wnieść do 15 sierpnia 2019 r.

Wyższa opłata jest wynikiem zaoferowanych przez Wykonawców cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w dniu 24 maja 2019 r. Łączna kwota zaproponowana przez Wykonawców - na pół roku - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin objętych systemem gospodarowania odpadami ZGRP to 10.646.035,93 zł. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (co, w oparciu o ofertę cenową i przy uwzględnieniu 85 % wpłat mieszkańców daje kwotę 22 zł/osobę) musi również pokrywać koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (jest to kwota 3 zł/osobę).

Na powyższe – zaoferowane – ceny, a także wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mogą mieć wpływ m.in.:

- zwiększone koszty składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w tym wzrost od lipca 2019 roku kosztów za przyjęcie odpadów komunalnych, a także wzrost tzw.: „opłaty marszałkowskiej”;  mała liczba instalacji do zagospodarowywania odpadów w regionie, w szczególności składowisk odpadów; brak mocy przerobowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a także wprowadzenie przez Instalacje limitów przyjmowania odpadów komunalnych; brak kompostowni oraz spalarni; wynikające z przepisów prawa wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych; wzrost ilości odpadów zmieszanych; wysoki udział odpadów zmieszanych (70%) w strumieniu wszystkich odpadów komunalnych odbieranych w ramach systemu, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku deklarowania przez mieszkańców niższej opłaty za zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych w sposób selektywny (90%);  brak rynku zbytu dla surowców wtórnych zalewanego surowcami z zagranicy; brak obciążania opłatą producentów odpadów za to, że wypuszczają je na rynek.

Ponadto, Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że do dnia 28 czerwca 2019 r. z przyczyn niezależnych od Związku nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu następujących Sektorów:

  • Sektor I – Gmina Bielsk;
  • Sektor III – Gmina Czerwińsk nad Wisłą;
  • Sektor V – Gmina Gostynin;
  • Sektor IX – Gmina Stara Biała;
  • Sektor X – Gmina Staroźreby;
  • Sektor XI – Gmina Szczawin Kościelny;
  • Sektor XII – Gmina i Miasto Wyszogród.

Powyższe oznacza, że wraz z końcem czerwca 2019 r. na terenie ww. Gmin kończą się umowy z dotychczasowymi Wykonawcami i nie są podpisane nowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na drugie półrocze roku 2019.

Sytuacja ta może wiązać się z problemem braku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na ww. terenie od 01 lipca 2019 r.

Związek Gmin Regionu Płockiego zapewnia, iż podejmuje działania mające na celu przywrócenie stabilizacji w gospodarce odpadami na terenie Gmin – Członków Związku.

Jednocześnie informujemy, iż Związek rozstrzygnął postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dla następujących Sektorów: II – gm. Brudzeń Duży, IV – Miasto i Gmina Gąbin; VII – gm. Pacyna, VIII – gm. Słupno.