KOMUNIKAT !

KOMUNIKAT

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych (ul. Zglenickiego 42, Budynek S,09-411 Płock) w terminie od 14 do 7 dni przed terminem wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2016.

 

Wniosek dostępny jest na portalu odpadowym: www.odpady.zgrp.pl w zakładce ,,Druki do pobrania’’ oraz w siedzibie Biura ZGRP.

 

Pisemnie wypełniony wniosek można również przesłać na adres e-mail: zgrp@zgrp.pl.

 

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady pochodzące z remontów i budów (powstałe w gospodarstwie domowym), prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót np.:

o        drzwi

o        rynny

o        rury PCV

o        styropian

o        opakowania po farbach, klejach

o        armatura łazienkowa

o        tapety

o        boazerie

o        wata szklana

o        płytki ceramiczne

 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, nie zawierające gruzu można wystawiać we własnych workach lub pojemnikach, pod warunkiem, że gwarantują one bezpieczny załadunek i transport odpadów. Istnieje również możliwość zamówienia u firmy wywozowej usługi podstawienia i odbioru kontenera otwartego lub worka kontenerowego na odpady budowlane zawierające gruz w ramach odrębnej umowy cywilno-prawnej.

 

UWAGA

W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: części samochodowe, opony rolnicze,  gruz czysty i zmieszany, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych.

Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w wyznaczonym terminie zbiórki odpadów należy wystawić do drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego, najpóźniej do godz. 6:00 i ustawić je w miejscu widocznym do odbioru.

 

 

 

*Informujemy, że gruz zmieszany oraz segregowany do 0,5 Mg można bezpłatnie oddać do,,SKUPO-PSZOK-u’’ zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 6, 09-530 Gąbin (więcej informacji w zakładce ,,SKUPO-PSZOK”).