Instrukcja dla mieszkańców

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach opatrzonych kodami kreskowymi w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz. 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

 

KODY KRESKOWE

Kody kreskowe należy naklejać na wszystkie worki i pojemniki, które mieszkaniec wystawia do odbioru. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy. W przypadku braku czytelnego kodu kreskowego na pojemniku pozostawiona zostanie naklejka z prośbą o naklejenie kodu oraz ostrzeżeniem o braku odbioru, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku. W przypadku braku kodów na workach
na odpady segregowane odpady nie zostaną odebrane. Gdy pakiet kodów będzie się wyczerpywał, należy to niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni przed kolejnym odbiorem odpadów, zgłosić do Biura ZGRP drogą telefoniczną/e-mailową, za pośrednictwem poczty bądź osobiście. Istnieje możliwość odbioru kodów kreskowych w  biurze ZGRP lub podczas  dyżurów pracowników ZGRP w urzędzie gminy osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej - druk upoważnienia dostępny jest na stronie 
www.odpady.zgrp.pl w zakładce druki do pobrania.

 

WAŻNA INFORMACJA

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu oddawania odpadów, zmiany miejsca zamieszkania, należy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację (zmieniającą).

 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW ZE WZGLĘDU NA ZADEKLAROWANY SPOSÓB ICH ODDAWANIA

DEKLARACJA „ODPADY ZMIESZANE”

DEKLARACJA „ ODPADY SEGREGOWANE”

W pojemniku na odpady ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) dopuszcza się gromadzić łącznie odpady opakowaniowe wymienione w kolumnie obok, z wyłączeniem odpadów, które podlegają obowiązkowej segregacji (patrz: „obowiązkowa segregacja bez względu
na zadeklarowany sposób oddawania odpadów”).

 1. SZKŁO (np. opróżnione z  zawartości i pozbawione zakrętek słoiki po żywności, butelki  po napojach, szklane opakowania po kosmetykach) - ZIELONY WOREK;
 2. PAPIER I TEKTURA (np. gazety, książki, opakowania papierowe, kartony, kartki i zeszyty, torby papierowe) - ŻÓŁTY WOREK;
 3. TWORZYWA SZTUCZNE (np. opróżnione opakowania po jogurtach, kosmetykach,  butelki PET, butelki po płynach do mycia naczyń,  plastikowe tacki po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), torby i worki plastikowe) - ŻÓŁTY WOREK;
 4. METALE (np. opróżnione puszki po napojach, konserwach, kapsle z butelek, metalowe opakowania po dezodorantach) - ŻÓŁTY WOREK
 5. OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (np. kartony po mleku, sokach) - ŻÓŁTY WOREK.
 6. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM ODPADY ZIELONE (np. skoszona trawa, liście, obierki owoców i warzyw, skorupki jaj) - BRĄZOWY WOREK

 

ODPADY POZOSTAŁE PO SORTOWANIU należy gromadzić w pojemniku z napisem „ZMIESZANE”. Są tonp. zużyte środki higieny osobistej (pampersy, pielucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki do zębów, jednorazowe maszynki do golenia), zabrudzony papier i folia, odchody zwierząt domowych, worki od odkurzacza, wystudzony popiół, potłuczone szkło i naczynia
oraz resztki obiadowe po obróbce termicznej).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją na temat segregacji odpadów na stronie www.odpady.zgrp.pl

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA BEZ WZGLĘDU NA ZADEKLAROWANY SPOSÓB ODDAWANIA ODPADÓW

 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone  (np. obierki owoców i warzyw, skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście)
 • Jeśli w deklaracji zaznaczono, że   BIOODPADY, w tym odpady zielone  „będą oddawane” to należy gromadzić je w BRĄZOWYCH WORKACH;
 • Jeśli w deklaracji zaznaczono, że  BIOODPADY, w tym odpady zielone „nie będą oddawane” to należy je kompostować/zagospodarowywać we własnym zakresie.

W ramach opłaty, odbierane będą wyłącznie roślinne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m². Odpady pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych większej niż 1 000 m 2  odbierane są w ramach odrębnej opłaty.  Uwaga: większe gałęzie należy pociąć na małe kawałki do 0,5 metra - dopuszcza się wystawienie pociętych gałęzi obok worka w przypadku ich związania.

 1. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
 2. PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA,
 3. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,
 4. MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
 5. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWEstanowiące odpady komunalne, nie zawierające gruzu.

 

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W POJEMNIKACH NA ODPADY ZMIESZANE

Istotą weryfikacji odpadów jest to, czy mieszkaniec segreguje odpady prawidłowo i zgodnie ze złożoną deklaracją. Prawidłowość segregacji  (w pojemnikach i workach) sprawdzana jest podczas odbioru  zmieszanych odpadów komunalnych. Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych
w pojemnikach na odpady zmieszane lub pozostałe po segregacji, skutkuje brakiem odbioru. Kolejny przypadek niezgodnego z deklaracją gromadzenia odpadów spowoduje naliczenie wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze decyzji administracyjnej.

Błędy najczęściej popełniane  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklarujących segregację, w oddawaniu odpadów pozostałych po segregacji ujawnione podczas kontroli pojemników na zmieszane odpady komunalne:

- nieopróżnione opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru, metali,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone np. obierki po warzywach, owocach, trawa, liście, gałęzie,

- przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. suszarka do włosów,  odpady budowlano-rozbiórkowe np. kawałki styropianu budowlanego,

- cegły, papa, płytki ceramiczne, gruz.

 

MOBILNE ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH

(odbywają się dwa razy w roku w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie zgodnie z poniżej opisanymi zasadami; poniżej wskazane frakcje odpadów należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz. 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru).

NIE WYMAGA ZGŁOSZENIA DO ZGRP ODBIÓR:

UWAGA!!!

WYMAGA ZGŁOSZENIA DO ZGRP ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Wniosek należy złożyć w Biurze ZGRP lub podczas dyżurów pracowników ZGRP w Urzędzie Gminy bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 14 do 7 dnia przed datą mobilnej zbiórki. Wnioski dostępne są na stronie portalu odpadowego www.odpady.zgrp.pl zakładka: „Druki do pobrania” lub podczas dyżurów pracowników ZGRP w Urzędzie Gminy.

MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
(np. wersalki, fotele, dywany, materace, kołdry, szafy
oraz inne odpady dużych rozmiarów);
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
(np. telewizory, lodówki,  pralki, piloty, telefony, żarówki – sprzęt ten musi być kompletny);
ZUŻYTYCH OPON (w ilości do 8 sztuk rocznie liczonych od jednego gospodarstwa)
pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie  domowym o  dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (np. opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków);
PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW
(np. opakowania po olejach i smarach, termometry, tonery, leki, blistry i fiolki po lekach, maściach, syropach);

ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓWpochodzących z gospodarstwa domowego (np. baterie od pilota, akumulatory od aparatów fotograficznych).

ODPADY REMONTOWO-BUDOWALNE

Dotyczy odpadów pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie domowym), prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót np. drzwi, okna, armatura łazienkowa, rynny, tapety, boazerie. Odpady można wystawić we własnych workach lub pojemnikach, pod warunkiem, że gwarantują one bezpieczny załadunek i transport odpadów.

 

WAŻNA INFORMACJA

Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy
do wykonawcy robót budowlanych. Powstające na terenie budowy/remontu odpady komunalne oraz remontowo-budowlane powinny być zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

UWAGA !!!

W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: części samochodowe, opony rolnicze,  gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach i opryskach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania w/w odpadów.

 

NIE CZEKAJ NA MOBILNĄ ZBIÓRKĘ! SKUPO-PSZOK – PROSTE ROZWIĄZANIE NA PROBLEMOWE ODPADY!

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gąbinie przy ulicy Strażackiej 6 (teren firmy RSC Recycling Service Center), można nie czekającna mobilną zbiórkę oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (do 8 szt. rocznie od jednego gospodarstwa), odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz (do 0,5 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa), odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałązki).

Papier, metal, tworzywa sztuczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowane są  w formie skupu surowców wtórnych, cennik dostępny jest w Biurze RSC Recycling Service Center. Dodatkowo SKUPO-PSZOK bezpłatnie przyjmuje opakowania wielomateriałowe oraz szkło.

SKUPO-PSZOK czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  w godz. 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00.

Istnieje możliwość zamówienia usługi transportowej na podstawie odrębnej umowy; kontakt: 697-966-004

SKUPO-PSZOK w Gąbinie jest jednym z kilkudziesięciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które Związek uruchomi na terenie  13-stu gmin ZGRP.   Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” uzyskał  dofinansowanie. W pierwszym etapie powstanie 12 PSZOK-ów, na które Związek Gmin Regionu Płockiego pozyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 2 124 541,29 zł. Wkład własny Związku Gmin Regionu Płockiego to kwota 646 335,98 zł.

 

KONTAKT do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 05.

Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.

Zespół obsługi właścicieli nieruchomości: tel.: 24 366 03 00 wew. 1 [1] - zgłaszanie dzikich wysypisk, tel.: 24 366 03 00 wew. 1 [3] – reklamacje ws. braku odbioru/pojemniki; tel.: 24 366 03 00 wew. 2 informacje na temat systemu, tel.: 24 366 03 00 wew. 3 - deklaracje i korekty nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, tel.: 24 366 03 00 wew. 1 [2] – kody kreskowe;

Dział Finansowo-Księgowy:tel. 24 366 03 00 wew.4 [1] – rozliczenia opłaty (windykacja), tel.: 24 366 03 00 wew. 4 [2] i 4 [3] – postępowania podatkowe (windykacja), tel.: 24 366 03 00 wew. 4 [4] i 4 [5] - księgowość, opłaty.