Aktualne stawki opłat

Aktualne stawki opłat

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego nr 31/VII/2018 z 12 grudnia 2018r. prezentujemy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

(stawki obowiązują od 1 stycznia 2019 r.):

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 Stawka opłaty za osobę, jeżeli odpady będą segregowane

 14,00 zł / osoba

 Stawka opłaty za osobę, jeżeli odpady nie będą segregowane

 28,00 zł / osoba

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

Pojemność pojemnika

Stawka opłaty za odbiór pojemnika, jeżeli odpady będą segregowane

Stawka opłaty za odbiór pojemnika, jeżeli odpady nie będą segregowane

120 l

20,00 zł

80,00 zł

240 l

55,00 zł

110,00 zł

660 l

90,00 zł

180,00 zł

1100 l

110,00 zł

220,00 zł

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

 

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

 Roczna ryczałtowa stawka opłaty, jeżeli odpady będą segregowane

 275,00 zł / rok

 Roczna ryczałtowa stawka opłaty, jeżeli odpady nie będą segregowane

 550,00 zł / rok

 Termin płatności: płatność bez wezwania za rok kalendarzowy, którego obowiązek dotyczy w dwóch równych ratach w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 września.