Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, sporządzona została w celu przeprowadzenia weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych ZGRP w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek wykonania Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250.).

"Zgodnie z art.9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) analiza stanu gospodarki odpadami powinna zawierać informacje dotyczące:

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

4) liczby mieszkańców,

5) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania o których mowa w art.6 ust. 6-12,

6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

7) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy”.

Załącznik: 
Nazwa plikuData publikacji
PDF icon Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie ZGRP za 2015 r.pdf29-04-2016 12:38