INFORMACJA O KODACH KRESKOWYCH

INFORMACJA O KODACH KRESKOWYCH

Spis treści

1. Po co są kody kreskowe?

2. W jaki sposób chronione są dane osobowe?

3. W jaki sposób naklejać kody na worki z odpadami?

4. W jaki sposób nakleić kod na pojemniku?

5. Po co jest kod na worek z odpadami zmieszanymi?

6. Czy worek z odpadami zmieszanymi, znajdujący się w pojemniku, należy okleić kodem z napisem „worek zmieszane”?

7. Co należy zrobić, gdy skończą się przysłane kody?

8. Co należy zrobić, gdy składa się korektę deklaracji zmieniając sposób gromadzenia odpadów?

9. Co zrobić z kodami, które w roku 2015 dostarczyła firma wywozowa?

10. Czy trzeba oznaczyć odpady wystawiane podczas mobilnej zbiórki?

11. Czy odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych będą objęte systemem kodów kreskowych?

12. Jak oznaczyć odpady biodegradowalne w postaci drobnych gałązek, które oddawane są w postaci wiązki, a nie w worku?

13. Czy firma odbierająca odpady może nie odebrać worka z naklejonym kodem?

14. W jaki sposób kontaktować się z Biurem ZGRP w sprawie kodów kreskowych?

  

1. Po co są kody kreskowe?

Kody kreskowe służą identyfikacji ilości i rodzajów odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości.  Umożliwiają też lepszą kontrolę nad wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne tj. m.in. czy odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem. Obowiązek kontroli wynika z art. 9u Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Jednoznacznie też wskażą, czy z danej nieruchomości oddano odpady zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy podkreślić, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa,  gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje segregację odpadów, co może budzić pokusę ponoszenia niższej opłaty wraz z jednoczesnym bezrefleksyjnym gromadzeniem odpadów. Niższa opłata jest przywilejem osób, które wkładają wysiłek w segregację.

 

2. W jaki sposób chronione są dane osobowe?

Kody kreskowe skonstruowane są zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Liczba zakodowana w kodzie kreskowym jest generowana z systemu informatycznego jako przypadkowy ciąg znaków, w związku z czym nie zawiera danych osobowych właściciela nieruchomości – tożsamość właściciela nieruchomości nie jest możliwa do określenia przez osobę trzecią.

Informacje uzyskane za pomocą systemu identyfikacji pojemników i worków będą analizowane wyłącznie przez Związek Gmin Regionu Płockiego poprzez upoważnione osoby, zgodnie z  w Polityką  Bezpieczeństwa, która jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których Związek buduje, zarządza, udostępnia oraz chroni zasoby i systemy informacyjne i informatyczne.

 

3. W jaki sposób naklejać kody na worki z odpadami?

‘ Kody na napisem WOREK ZMIESZANE oraz cyfrą 2 na końcu kodu, przeznaczone na odpady zmieszane, które nie zmieściły się do posiadanego pojemnika. W taki worek właściciel nieruchomości musi wyposażyć się we własnym zakresie.

‘Kody z napisem SEGREGACJA oraz cyfrą  3 na końcu kodu na żółty worek przeznaczony do zbierania odpadów typu: tworzywa sztuczne, papier, metale, opakowania wielomateriałowe

‘Kody z napisem SEGREGACJA oraz cyfrą 3 na końcu kodu na zielony worek  przeznaczony do zbierania szkła.

Kody z napisem „segregacja” otrzymują tylko mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów.

‘Kody z napisem BIO oraz cyfrą 4 na końcu kodu na brązowy worek przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegragacji, w tym odpadów zielonych. Nie otrzymują ich mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali w deklaracji oddawania odpadów zielonych.

Uprzejmie prosimy o naklejanie kodów dopiero podczas wystawiania worka do odbioru. Jeśli kod będzie naklejony wcześniej, to załamania worka, przesuwanie go, może spowodować uszkodzenie kodu i niemożność jego odczytania.

 

4. W jaki sposób nakleić kod na pojemniku?

Otrzymali Państwo dwa egzemplarze kodu kreskowego z napisem POJEMNIK oraz cyfrą 1 na końcu kodu. Prosimy o przyklejenie jednego kodu na pojemniku, na tylnej ściance (tej z uchwytami do ciągnięcia pojemnika), w górnej części na czystej i suchej powierzchni.

Drugi egzemplarz prosimy potraktować jako zapasowy, do naklejenia w sytuacji, kiedy pierwszy umieszczony kod ulegnie zniszczeniu, np. gdy będą Państwo myć pojemnik.

 

5. Po co jest kod na worek z odpadami zmieszanymi?

W sytuacji, kiedy nieruchomość jest nowa i jeszcze nie została wyposażona w pojemnik na zmieszane odpady komunalne, lub w sytuacji, gdy wytworzone odpady nie mieszczą się do posiadanego pojemnika, właściciel nieruchomości ma możliwość wystawienia tych odpadów w worku, pod warunkiem prawidłowego ich oznaczenia. Przekroczenie pojemności posiadanego pojemnika jest najczęściej sytuacją sporadyczną, trudną do przewidzenia, dlatego otrzymali Państwo te kody na początku roku. W przypadku, gdy ilość wytworzonych odpadów regularnie przekracza objętość pojemnika, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP.

 

6.Czy worek z odpadami zmieszanymi, znajdujący się w pojemniku, należy okleić kodem z napisem „worek zmieszane”?

Nie, odpady znajdujące się w pojemniku – niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości używa ze względów sanitarno-higienicznych worków, czy nie – odbierane są z kodem pojemnika. Kod na worek z odpadami zmieszanymi przeznaczony jest na worek wystawiany obok lub zamiast pojemnika. 

 

7. Co należy zrobić, gdy skończą się przysłane kody?

Liczba kodów kreskowych została określona na podstawie zadeklarowanej  liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Gdy skończą się kody na określoną frakcję odpadów, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP. Kody zostaną wygenerowane i dostarczone podczas comiesięcznego dyżuru w gminie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie wysłanie kodów pocztą.

W sytuacji, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem braku kodów a terminem odbioru odpadów jest bardzo krótki, Biuro ZGRP poinformuje firmę odbierającą odpady, że zaistniała sytuacja wyjątkowa i mimo braku kodów firma wywozowa zobowiązana jest odebrać odpady.

 

8. Co należy zrobić, gdy składa się korektę deklaracji zmieniając sposób gromadzenia odpadów?

Gdy złożon a zostanie korekta deklaracji, w wyniku której odpady dotąd niesegregowane będą zbierane selektywnie, lub gdy zmiana będzie dotyczyć oddawania odpadów biodegradowalnych, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP w celu wygenerowania kodów i umówienia ich odbioru.

 

9. Co zrobić z kodami, które w roku 2015 dostarczyła firma wywozowa?

Należy je zniszczyć. Kody kreskowe przygotowane przez Biuro ZGRP mają inną konstrukcję.

 

10. Czy trzeba oznaczyć odpady wystawiane podczas mobilnej zbiórki?

Kodami kreskowymi oznaczane są tylko zmieszane odpady komunalne, segregowane odpady opakowaniowe oraz odpady ulgające biodegradacji, w tym odpady zielone.

Inne odpady, wystawiane podczas mobilnej zbiórki – czyli m.in. odpady wielkogabarytowe np. meble, opony od samochodów osobowych (pochodzące z gospodarstw domowych), przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady poremontowe – nie będą oznaczane kodami kreskowymi. Prosimy o zwrócenie uwagi, że odpady poremontowe odbierane będą podczas mobilnej zbiórki odpadów tylko po złożeniu wniosku do Biura ZGRP.

 

11. Czy odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych będą objęte systemem kodów kreskowych?

Nie, system identyfikacji pojemników i worków dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych i części zamieszkałej nieruchomości mieszanych.

Odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych i części niezamieszkałej nieruchomości mieszanych – tj. firm, instytucji, biur, sklepów, zakładów produkcyjnych i usługowych, zakładów opieki zdrowotnej – są identyfikowane przy pomocy potwierdzeń odbioru, podpisywanych podczas odbioru odpadów, zawierających informacje o podmiocie oddającym odpady, pojemności oddanych odpadów i ich rodzaju (frakcji).

 

 12. Jak oznaczyć odpady biodegradowalne w postaci drobnych gałązek, które oddawane są w postaci wiązki, a nie w worku?

Z przyczyn technicznych nie jest możliwe oklejenie kodem kreskowym tak przygotowanych odpadów, zatem prosimy o wystawianie ich bez kodu. Należy jednak pamiętać, że jest to sytuacja wyjątkowa i co do zasady odpady biodegradowalne, w tym zielone, powinny być gromadzone w workach lub w przypadku zabudowy wielolokalowej, w odpowiednich pojemnikach. 

 

13. Czy firma odbierająca odpady może nie odebrać worka z naklejonym kodem?

Jeśli worek na odpady segregowane (żółty lub zielony) lub bioodpady zawiera odpady, które nie powinny się w nim znaleźć, firma odbierająca odpady pozostawia worek do ponownego posegregowania odpadów przez właściciela nieruchomości lub odbiera je jako zmieszane w pierwszym terminie odbioru odpadów zmieszanych następującym po terminie odbioru odpadów segregowanych, podczas którego nie odebrano odpadów niewłaściwie posegregowanych. Firma odbierająca odpady powinna oznaczyć nieodebrany worek stosowną naklejką w kolorze czerwonym.

Informacje o zasadach segregacji odpadów komunalnych można znaleźć pod adresem http://odpady.zgrp.pl/zasady-segregacji . W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP.

 

14. W jaki sposób kontaktować się z Biurem ZGRP w sprawie kodów kreskowych?

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /24/ 366 04 26 lub emailem pod adresem kody@zgrp.pl podając adres nieruchomości i dane jej właściciela oraz zgodę na otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załącznik: 
Nazwa plikuData publikacji
PDF icon Ulotka o kodach kreskowych16-02-2017 09:13
Microsoft Office document icon Upoważnienie do odbioru kodów.doc27-11-2018 10:48