Poziomy odzysku i recyklingu


 Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, gminy do dnia 31 grudnia 2020 roku są obowiązane osiągnąć:

  1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50 % wagowo;

  2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – co najmniej 70 % wagowo.

 

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły etapami, osiągając w kolejnych latach wartości założone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 676) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

  Zgodnie z załącznikiem do powyższego Rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

12

14

16

18

20

30

40

50

Gmina Bielsk

26,01

24,85

 34,20

 27,89

 18,65

 

 

 

Gmina Brudzeń Duży

26,01

40,18

14,70 

 21,50

 12,56

 

 

 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

21,20

27,12

 33,90

 24,97

 21,06

 

 

 

Miasto i Gmina Drobin

13,87

11,64

 23,30

18,00

 17,00

 

 

 

Gmina Słupno

50,31

56,32

 65,20

36,14

 17,05

 

 

 

Gmina Stara Biała

43,18

23,65

 18,70

15,69

 17,00

 

 

 

Gmina Staroźreby

28,10

29,34

 28,90

26,49

 19,52

 

 

 

Gmina i Miasto Wyszogród

23,95

30,01

 32,50

31,98

 34,74

 

 

 

Miasto i Gmina Gąbin

18,71

14,92

 17,10

 18,82

 19,59

 

 

 

Gmina Gostynin

15,60

15,80

 39,20

12,51

 21,06

 

 

 

Gmina Łąck

34,84

29,26

 44,10

23,35

 26,41

 

 

 

Gmina Pacyna

12,55

14,54

 18,30

18,36

 25,00

 

 

 

Gmina Szczawin Kościelny

12,90

14,46

 47,20

18,63

 21,83

 

 

 

 

1.     Podsumowanie za 2013 rok:

           Ø  Z powyższych zestawień wynika, że w 2013 r. wszystkie gminy objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Regionu Płockiego od 1 lipca 2013 roku   osiągnęły poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (przy min. poziomie 12%).

 

            2.     Podsumowanie za 2014 rok:

 Ø  Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 25.05.2012r. minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na rok 2014 r. wynosi 14%. Z analizy osiągniętych w 2014r. poziomów wynika, że Miasto i Gmina Drobin nie osiągnęła wymaganego poziomu.

3.   Podsumowanie za 2015 r.

 ØZgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 25.05.2012 r. minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na rok 2015 r. wynosi 16%. Z analizy osiągniętych w 2015 r. poziomów wynika, że Gmina Brudzeń Duży nie osiągnęła wymaganego poziomu.

  

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

36

38

40

42

45

50

60

70

Gmina Bielsk

100

100

 100

51,62

 77,36

 

 

 

Gmina Brudzeń Duży

100

100

 100

65,52

 80,55

 

 

 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

-

100

 100

88,97

 73,00

 

 

 

Miasto i Gmina Drobin

100

100

 100

100

  0

 

 

 

Gmina Słupno

100

100

 100

99,59

 84,00

 

 

 

Gmina Stara Biała

100

100

 100

93,39

 94,00

 

 

 

Gmina Staroźreby

100

100

 100

100

 100,00

 

 

 

Gmina i Miasto Wyszogród

-

-

 nie ustalono

-

 0

 

 

 

Miasto i Gmina Gąbin

-

100

 100

100

 27,62

 

 

 

Gmina Gostynin

100

-

 nie ustalono

84,03

 73,51

 

 

 

Gmina Łąck

100

-

 nie ustalono

45,62